Lewis Voyles Sr. 1993 Taliaferro

Name: Lewis Voyles Sr.
Score: 123 1/8 (Typical)
Year: 1993
County: Taliaferro
Method: Gun