Jason Wright 2010 Telfair

Name: Jason Wright
Score: 131 (Typical)
Year: 2010
County: Telfair
Method: Gun