Chris White 1993 Dougherty

Name: Chris White
Score: 145 2/8 (Typical)
Year: 1993
County: Dougherty
Method: Gun