Doug Wright 2009 Polk

Name: Doug Wright
Score: 139 3/8 (Typical)
Year: 2009
County: Polk
Method: Gun