Vicki Stokes 2006 Macon

Name: Vicki Stokes
Score: 143 (Typical)
Year: 2006
County: Macon
Method: Gun