Tony Oliver 1998 Tattnall

Name: Tony Oliver
Score: 132 1/8 (Typical)
Year: 1998
County: Tattnall
Method: Gun