Tony Oliver 1997 Tattnall

Name: Tony Oliver
Score: 120 2/8 (Typical)
Year: 1997
County: Tattnall
Method: Gun