Tony Oliver 1996 Tattnall

Name: Tony Oliver
Score: 120 7/8 (Typical)
Year: 1996
County: Tattnall
Method: Gun