Tommy Kennedy 2006 Tattnall

Name: Tommy Kennedy
Score: 135 5/8 (Typical)
Year: 2006
County: Tattnall
Method: Gun