Thomas Lackey 2001 Talbot

Name: Thomas Lackey
Score: 120 6/8 (Typical)
Year: 2001
County: Talbot
Method: Gun