Thomas Davis 1993 Meriwether

Name: Thomas Davis
Score: 118 3/8 (Typical)
Year: 1993
County: Meriwether
Method: Bow