Steve Thomas 1993 Gordon

Name: Steve Thomas
Score: 113 (Typical)
Year: 1993
County: Gordon
Method: Gun