Scott Williamson 1994 Houston

Name: Scott Williamson
Score: 153 1/8 (Typical)
Year: 1994
County: Houston
Method: Gun