Riley Singleton 2012 Newton

Name: Riley Singleton
Score: 139 3/8 (Typical)
Year: 2012
County: Newton
Method: Gun