Rick Whitley 2001 Thomas

Name: Rick Whitley
Score: 158 (Typical)
Year: 2001
County: Thomas
Method: Gun