Richard Thurston 2001 Coffee

Name: Richard Thurston
Score: 147 (Typical)
Year: 2001
County: Coffee
Method: Gun