Rhett Delaney 1998 Dooly

Name: Rhett Delaney
Score: 128 1/8 (Typical)
Year: 1998
County: Dooly
Method: Gun