Ray Thompson 1992 Thomas

Name: Ray Thompson
Score: 156 2/8 (Typical)
Year: 1992
County: Thomas
Method: Gun