Randall White 2012 Fulton

Name: Randall White
Score: 126 (Typical)
Year: 2012
County: Fulton
Method: Bow