Phillip Bradford 1992 Newton

Name: Phillip Bradford
Score: 128 4/8 (Typical)
Year: 1992
County: Newton
Method: Gun