Owen Thompson 2023 Rabun

Name: Owen Thompson
Score: 139 (Typical)
Year: 2023
County: Rabun
Method: Gun