Myron McKinnon 2010 Atkinson

Name: Myron McKinnon
Score: 131 (Typical)
Year: 2010
County: Atkinson
Method: Gun