Milton Neu 2000 Dougherty

Name: Milton Neu
Score: 135 2/8 (Typical)
Year: 2000
County: Dougherty
Method: Gun