Mike Coke 2000 McDuffie

Name: Mike Coke
Score: 123 2/8 (Typical)
Year: 2000
County: McDuffie
Method: Gun