Mike Binion 1999 Thomas

Name: Mike Binion
Score: 123 (Typical)
Year: 1999
County: Thomas
Method: Gun