Lon Layton 1999 Telfair

Name: Lon Layton
Score: 145 2/8 (Typical)
Year: 1999
County: Telfair
Method: Gun