Leon King 2008 Macon

Name: Leon King
Score: 126 3/8 (Typical)
Year: 2008
County: Macon
Method: Gun