Kyle Thompson 2000 Pulaski

Name: Kyle Thompson
Score: 151 6/8 (Typical)
Year: 2000
County: Pulaski
Method: Gun