Kevin Morris 1992 Houston

Name: Kevin Morris
Score: 121 3/8 (Typical)
Year: 1992
County: Houston
Method: Gun