Ken Thomason 2000 Clayton

Name: Ken Thomason
Score: 135 3/8 (Typical)
Year: 2000
County: Clayton
Method: Bow