Ken Able 1998 Taliaferro

Name: Ken Able
Score: 142 (Typical)
Year: 1998
County: Taliaferro
Method: Gun