Keith Smith 1994 Wilkinson

Name: Keith Smith
Score: 125 3/8 (Typical)
Year: 1994
County: Wilkinson
Method: Gun