Johnny Smith 2001 Telfair

Name: Johnny Smith
Score: 138 1/8 (Typical)
Year: 2001
County: Telfair
Method: Gun