Jerry Thomason 1996 Marion

Name: Jerry Thomason
Score: 143 (Typical)
Year: 1996
County: Marion
Method: Gun