Jason Talton 2001 Houston

Name: Jason Talton
Score: 124 4/8 (Typical)
Year: 2001
County: Houston
Method: Gun