Jason Talton 1998 Houston

Name: Jason Talton
Score: 120 1/8 (Typical)
Year: 1998
County: Houston
Method: Gun