Grayson Holland 2023 Houston

Name: Grayson Holland
Score: 144 5/8 (Typical)
Year: 2023
County: Houston
Method: Gun