Gordon Whittington 2001 Cobb

Name: Gordon Whittington
Score: 129 5/8 (Typical)
Year: 2001
County: Cobb
Method: Bow