Gordon Lew 2001 Clayton

Name: Gordon Lew
Score: 104 4/8 (Typical)
Year: 2001
County: Clayton
Method: Bow