Gordon Lew 2000 Clayton

Name: Gordon Lew
Score: 109 2/8 (Typical)
Year: 2000
County: Clayton
Method: Bow