Gordon Lew 1999 Clayton

Name: Gordon Lew
Score: 103 2/8 (Typical)
Year: 1999
County: Clayton
Method: Bow