Gordon Lew 1998 Clayton

Name: Gordon Lew
Score: 101 3/8 (Typical)
Year: 1998
County: Clayton
Method: Bow