Gary Daniel 1995 Dougherty

Name: Gary Daniel
Score: 123 2/8 (Typical)
Year: 1995
County: Dougherty
Method: Bow