Evan Gaddis 2018 Lumpkin

Name: Evan Gaddis
Score: 133 (Typical)
Year: 2018
County: Lumpkin
Method: Bow