Eric White 1994 Dougherty

Name: Eric White
Score: 148 3/8 (Typical)
Year: 1994
County: Dougherty
Method: Gun