Eddie Lackey 1994 Polk

Name: Eddie Lackey
Score: 121 4/8 (Typical)
Year: 1994
County: Polk
Method: Gun