Cathy Ockomon 1993 Jackson

Name: Cathy Ockomon
Score: 132 2/8 (Typical)
Year: 1993
County: Jackson
Method: Gun