Brad Johnson 2013 Coweta

Name: Brad Johnson
Score: 146 2/8 (Typical)
Year: 2013
County: Coweta
Method: Bow