Grant Houston 2013 Newton

Name: Grant Houston
Score: 112 2/8 (Typical)
Year: 2013
County: Newton
Method: Bow