Johnny Garmon 2018 Glascock

Name: Johnny Garmon
Score: 136 7/8 (Typical)
Year: 2018
County: Glascock
Method: Gun